sql server

لاگهای خطا، دوستان بی تعارف توسعه دهندگان

چند روزی بود که یکی از مشتریان ما از سرعت پایین انجام عملیات ها در نرم افزار شکایت میکرد. طبق روال گذشته احتمال می دادیم که مشکلی در شبکه باعث کندی نرم افزار شده است و امیدوار بودیم که به زودی حل شود. انتظار ما این بار اما، بیهوده بود و به زودی به روزی