آهن قراضه و ضایعات

نرم افزار مدیریت خرید و فروش قراضه

امکان تعریف درجات کیفی مختلف امکان تعریف دلایل افت ، هزینه ها تعریف مشتریان و اطلاعات تماس و … آنها امکان تعریف حسابهای بانکی و مدیریت موجودی و پرداخت حساب ها امکان ثبت درجات کیفی به صورت درصدی و وزن امکان ثبت فروش مستقیم یا تخلیه در انبار امکان ثبت فروش از انبار امکان مدیریت